بنام تو

بنام تو

تقدیم به دوست عزیز و آزاده، دکتر ایرج قهرمانلو

چه ها که نکردند

چه دل ها که بی دلدار نکردند

چه سرها که بردار نکردند

چه بام ها که آوار نکردند

چه قامت ها که ناپدیدار نکردند

چه پشت ها که زیر بار ، تا نکردند

چه دشت های سبز، که با داس خشونت شوره زار نکردند

چه سینه ها که به رگبار، سرخ نکردند

چه نقد کیسه ی ملت که یغما نکردند

چه کینه ها که در دل ها نکردند

چه خشونت ها که بر ما نکردند

چه ها کردند که تو را برپا نکردند

چه ترانه ها خواندند

اما تو را برجا نکردند. 

ای آزادی

خسر خسروی

دسامبر 2016

سیدنی استرالیا